Bel ons: +31 (0)35 240 01 08
Homepagina 2018-10-09T18:12:05+00:00
Neem contact op

De financieringsmarkt voor duurzame energieprojecten zoals opwekking van groen gas, groene warmte en elektriciteit is de afgelopen jaren sterk veranderd. Er is meer aandacht gekomen voor energiebesparing, banken verstrekken minder financieringskredieten en de stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid zijn aangepast.

Decentrale overheden zijn van plan om fondsen voor duurzame CO2-besparende investeringen op te zetten of hebben dat reeds gedaan. Deze duurzame energiefondsen hebben in de regel een revolverend karakter en een externe fondsbeheerder.

Voortbouwend op de kennis en ervaring van Groenvermogen beheert Finquiddity Vermogensbeheer sinds 1 april 2013 het Limburgs Energie Fonds (LEF). Dit fonds is geïnitieerd door de Provincie Limburg en is bedoeld voor kansrijke projecten voor of in de provincie Limburg. Het gaat daarbij om kansrijke projecten die aantoonbaar en kosteneffectief bijdragen aan CO2-reductie door energiebesparing of duurzame energieopwekking. Het LEF beoogt een aanjagende rol te vervullen door dergelijke projecten op revolverende wijze financieel te ondersteunen. Meer informatie kunt u vinden op www.limburgsenergiefonds.nl.

Onderdelen: GroenvermogenGrondvermogenGrondrente

De duurzame sector in Nederland wordt bij uitstek gevormd door opstartende, innovatieve ondernemingen die kansen zien in bijvoorbeeld de biomassa, energiebesparing en transport. Het doel van duurzame innovatiefondsen is deze ‘cleantech’ ondernemingen bestaansrecht te geven door financiering en kennis te verstrekken waarmee het eerste project in de markt kan worden gezet. Cleantech slaat op producten, processen en diensten die prestaties verbeteren door vergroting van de productiviteit en efficiëntie. Het gebruik van grondstoffen en energie geschiedt op een duurzame wijze, zodat het milieu minimaal belast wordt.

Groenvermogen en Finquiddity Vermogensbeheer trekken gezamenlijk op bij het ontwikkelen van dergelijke fondsen.

De huizenmarkt zit op slot. Tegelijkertijd dienen institutionele investeerders zoals pensioenfondsen risicomijdend te investeren. Geconcludeerd kan worden dat geldvraag en geldaanbod elkaar onvoldoende weten te vinden.

Grondvermogen heeft ruime ervaring met de structurering en acquisitie op basis van erfpacht met inflatiedekking. Finquiddity Vermogensbeheer beschikt over de kennis en expertise om een deel van de financieringsbehoefte van de huizenmarkt zo te structureren dat deze gekoppeld kan worden aan het juiste risico-rendementsprofiel voor institutionele investeerders.

Finquiddity Vermogensbeheer en Grondvermogen ontwikkelen gezamenlijk maatschappelijke grondfondsen waarbij zij institutionele investeerders op aantrekkelijke wijze in staat stellen om te investeren in Nederlands onroerend goed. Vanwege het langjarig karakter van pensioenverplichtingen past een rendement dat gekoppeld is aan de inflatie ontwikkeling (CPi / AOT€).

Deze fondsen zijn goed voor de Nederlandse pensioengerechtigden. Ze zijn ook goed voor Nederland als geheel omdat hiermee in het buitenland belegd pensioengeld, terugkomt. Tegelijkertijd kunnen zij de Nederlandse huizenmarkt aanjagen door een verbeterde financierbaarheid van de woning en een verlaging van de maandelijkse woonlasten voor woningeigenaren, beiden met name relevant voor de sociale sector en de startersmarkt.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) leeft binnen Finquiddity Vermogensbeheer B.V. (hierna: Finquiddity). In het MVO beleidsplan zijn de MVO inspanningen en doelstellingen vastgelegd. Finquiddity heeft begin 2013 de eerste stappen gezet in formalisering en implementatie van het (MVO) beleid in haar handboek Finquiddity Vermogensbeheer. De coporate values (verantwoord, openheid & transparantie, integriteit, respect, professionaliteit en duurzaamheid) van Finquiddity sluiten aan bij dit MVO beleid. In 2013 is tevens monitoring opgezet om de MVO prestaties te meten, te kunnen evalueren en verantwoording over af te leggen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een proces van continu verbeteren. Finquiddity evalueert regelmatig haar MVO prestaties naar aanleiding van de uitkomsten van de monitoring en publiceert dit bij wijze van rapportage in het MVO jaarverslag. Het MVO jaarverslag dient als basis voor de verantwoording op MVO gebied aan de aandeelhouder van Finquiddity. In het MVO beleidsplan  (dat tevens het jaarverslag  bevat) zijn de eerste resultaten van deze registratie gepubliceerd. De resultaten zijn beoordeeld en op basis van deze evaluatie is voor een aantal indicatoren SMART doelstellingen geformuleerd en een aantal extra maatregelen gepland voor het volgende jaar.

Deze samenvatting geeft een overzicht van het geformuleerde beleid, de genomen maatregelen, de geplande extra maatregelen voor lopende jaar, de indicatoren die gemonitord zijn in voorafgaande jaar en de doelstellingen voor het lopende jaar op de verschillende thema’s binnen People, Planet en Profit. In het complete MVO beleidsplan worden deze punten verder toegelicht.
Download de MVO factsheet

Beloning
Finquiddity heeft een beloningsbeleid op basis van Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, dit geldt voor alle medewerkers van Finquiddity.

Voor het meest actuele beloningsbeleid met de daarbij behorende cijfermatige informatie over het laatste afgeronde boekjaar verwijzen wij naar de volgende link: Beloningsbeleid

Jaarrekening
Meest recent jaarrekening Finquiddity Vermogensbeheer B.V.

Samen bouwen we aan de toekomst.

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Bericht

[recaptcha]

Contact

Groest 106, 1211EE Hilversum

  • Finquiddity Vermogensbeheer B.V.

  • +31 (0)35 240 01 08

  • KVK: 56874170

  • BTW: NL.8523.41.787.B.01

  • WFT vergunning AFM: 14003594

Copyright 2016 © Finquiddity Vermogensbeheer

Design by 24×7 ICT

Privacyverklaring | Gebruiksvoorwaarden| Klachten & geschillenreglement